Company Slogan
Business Solutions

زمینه های مشاوره

• ارزیابی آمادگی الکترونیکی و پذیرش فناوری
• ارزیابی و تحلیل کسب و کار (با رویکرد مدل های کسب و کار)
• تصمیم گیری و رویکردهای مختلف آن
• طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی
• مدل های تعالی و عارضه یابی
• مدیریت عملکرد و ارزیابی و اندازه گیری بهره وری
• نظارت و مدیریت فنی پروژه های تخصصی در حوزه مدیریت